Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Slaapkamerweb.nl

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website Slaapkamerweb.nl van Slaapkamerweb B.V. te Zutphen. 

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Slaapkamerweb.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Slaapkamerweb.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Slaapkamerweb B.V./Slaapkamerweb.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Slaapkamerweb.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
Slaapkamerweb.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op Slaapkamerweb.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Slaapkamerweb.nl adviseert u Slaapkamerweb.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel Slaapkamerweb.nl
Slaapkamerweb.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over slaapkamer producten in de breedste zin des woords. Op de door Slaapkamerweb.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Slaapkamerweb.nl en Slaapkamerweb B.V. van toepassing.
Slaapkamerweb.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Slaapkamerweb.nl de informatie op Slaapkamerweb.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Slaapkamerweb.nl bevat hyperlinks naar websites van leveranciers van Slaapkamerweb B.V. Indien voor de gelinkte website van die betreffende leveranciers andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Slaapkamerweb.nl kan hyperlinks naar websites van leveranciers van Slaapkamerweb.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Slaapkamerweb.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Slaapkamerweb.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op Slaapkamerweb.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Slaapkamerweb B.V., haar leveranciers en adverteerders. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Slaapkamerweb B.V., haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Slaapkamerweb.nl geldt: © 2008 - 2019 Slaapkamerweb.nl, Nederland.

7. Informatie 
Slaapkamerweb.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van Slaapkamerweb.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Slaapkamerweb B.V.. Het is niet toegestaan informatie die van Slaapkamerweb.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Slaapkamerweb.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Slaapkamerweb.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Slaapkamerweb.nl te kunnen raadplegen of Slaapkamerweb.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Slaapkamerweb.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Slaapkamerweb.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden Slaapkamerweb.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Slaapkamerweb.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren. 

9. Beveiliging
Slaapkamerweb.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Aansprakelijkheid
Slaapkamerweb.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Slaapkamerweb.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Slaapkamerweb.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Slaapkamerweb.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Slaapkamerweb.nl te kunnen raadplegen.

11. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

12.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Slaapkamerweb.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Slaapkamerweb.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.